Algemene voorwaarden van De Marketingmeiden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van De Marketingmeiden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door De Marketingmeiden, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van een de diensten en producten van De Marketingmeiden, zoals webdesign, social media marketing of branding, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

 

1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie De Marketingmeiden een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

 

2. Toepasselijkheid

1. Door ondertekening of schriftelijke accordering per email van een overeenkomst met De Marketingmeiden verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van De Marketingmeiden en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en De Marketingmeiden opgenomen wordt.

 

3. Aanbieding en acceptatie

1 Alle offertes en prijsopgave door De Marketingmeiden zijn geheel vrijblijvend.

2. Het ondertekenen of schriftelijk, dan wel per email, accorderen van een door De Marketingmeiden uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met De Marketingmeiden.

3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door De Marketingmeiden blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door De Marketingmeiden. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en De Marketingmeiden zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen via een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Marketingmeiden niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst

1 De Marketingmeiden zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Als en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Marketingmeiden het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Marketingmeiden aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Marketingmeiden worden verstrekt.

Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Marketingmeiden zijn verstrekt, heeft De Marketingmeiden het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. De Marketingmeiden is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Marketingmeiden is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Marketingmeiden kenbaar behoorde te zijn.

5. Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Marketingmeiden de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Als door De Marketingmeiden of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart De Marketingmeiden voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

5. Duur en beëindiging

Voor de verbintenis tot stand komt wordt duidelijk vastgelegd of de verbintenis een eenmalige opdracht is en daarom geen looptijd kent of dat de dienst in een abonnementsvorm wordt afgenomen door opdrachtgever voor onbepaalde tijd of dat er een vaste duur is voor de afgenomen dienst.

2. Webhosting, emailhosting en domeinregistraties worden afgesloten voor de duur van 1 jaar en dienen minstens 1 kalendermaand voor de einddatum schriftelijk te worden opgezegd. Als niet opgezegd wordt, worden deze automatisch met een jaar verlengd.

3. Social media marketing, blogs, emailmarketing, websiteonderhoud, social mediacampagnes en Google ads onderhoud kennen een eerste duur van 6 maanden, waarna automatisch met 6 maanden wordt verlengd, tenzij 1 maand van tevoren voor de laatste dag van de maand opgezegd. Na de tweede verlenging van zes maanden loopt er een overeenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij de opzegtermijn 2 kalendermaanden bedraagt.

4. De Marketingmeiden heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door De Marketingmeiden onderhouden worden.

5. De Marketingmeiden heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met De Marketingmeiden gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

6. De Marketingmeiden heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

7. Als een dienst zoals webhosting of emailhosting wordt opgezegd, heeft De Marketingmeiden niet de automatische verplichting om email, emailinstellingen, websites of databases op te slaan, te bewaren of over te dragen. Indien opdrachtgever dit wel wenst kan dit worden uitgevoerd tegen het dan geldende uurtarief.

 

6. Levering en levertijd

1 De Marketingmeiden gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten., dan wel via de vastgelegde startdatum.

2. Mocht De Marketingmeiden onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan De Marketingmeiden alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij De Marketingmeiden een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

3. Door De Marketingmeiden gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of pdf-bestand en/of digitaal product via email) aan de opdrachtgever verstrekt.

 

7. Wijzigen of corrigeren product

Diensten of producten die van eenmalige aard zijn, zoals websites, drukwerk of video’s hebben een maximumaantal momenten waarop wijzigingen en correcties mogelijk zijn.

2. Door De Marketingmeiden wordt een tarief neergelegd inclusief 2 correctiemomenten.

3. Indien opdrachtgever na twee correctierondes alsnog zaken wil wijzigen, kunnen deze tegen het op dat moment geldende uurtarief worden doorgevoerd. Dit wordt voor uitvoering duidelijk gecommuniceerd naar de opdrachtgever.

 

8. Overmacht

1 De Marketingmeiden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer De Marketingmeiden als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal De Marketingmeiden alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en De Marketingmeiden geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele al geleverde prestaties door De Marketingmeiden tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

9. Prijzen

1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

2. Wijzigingen in de tarieven worden door De Marketingmeiden minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

3. De betaling van advertentiebudgetten voor online campagnes via bijvoorbeeld social media of zoekmachines, worden door de opdrachtgever rechtstreeks voldaan aan het kanaal waarop geadverteerd wordt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het correct koppelen/ instellen van een creditcard of automatische afschrijving of kan dit tegen het dan geldende uurtarief door De Marketingmeiden laten uitvoeren. De Marketingmeiden financiert geen advertentiebudgetten voor.

 

10. Betaling

1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een eenmalige dienst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en De Marketingmeiden is de opdrachtgever betaling verplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door De Marketingmeiden het verschuldigde bedrag te voldoen of direct te betalen via de webshop.

2. In het geval van het afnemen van een dienst voor onbepaalde tijd of in een abonnementsvorm, is de opdrachtgever maandelijks betaling verplicht vanaf het moment dat de diensten worden uitgevoerd. De opdrachtgever dient maandelijks vooraf het maandelijks verschuldigde bedrag, binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door De Marketingmeiden te voldoen.

3. In genoemde gevallen behoudt De Marketingmeiden zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan De Marketingmeiden.

5. Als de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door De Marketingmeiden een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering De Marketingmeiden hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

 

7. Indien De Marketingmeiden abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal De Marketingmeiden het te veel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

8. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen naar De Marketingmeiden heeft voldaan.

 

11. Copyright

1. Het eigendom van door De Marketingmeiden verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij De Marketingmeiden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan De Marketingmeiden hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is De Marketingmeiden gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

2. De Marketingmeiden behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

3. Al het door De Marketingmeiden vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van De Marketingmeiden niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

 

12. Aansprakelijkheid

1. Voor zover De Marketingmeiden bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop De Marketingmeiden weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Miss Business op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met De Marketingmeiden of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met De Marketingmeiden.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is De Marketingmeiden slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van De Marketingmeiden voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart De Marketingmeiden voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van De Marketingmeiden.

4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. De Marketingmeiden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

5. De Marketingmeiden is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

6. De opdrachtgever dient De Marketingmeiden terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door De Marketingmeiden geleden schade.

7. De Marketingmeiden is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.

8. De Marketingmeiden is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

 

13. Buitengebruikstelling

1. De Marketingmeiden heeft het recht geleverde producten, zoals webhosting en emailhosting (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken als de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting richting De Marketingmeiden niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De Marketingmeiden zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van De Marketingmeiden kan worden verlangd.

2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

3. Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door De Marketingmeiden gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

 

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. De Marketingmeiden noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

15. Reclame

1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan De Marketingmeiden, waarna De Marketingmeiden deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan De Marketingmeiden binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.

2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 

16. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

1. De Marketingmeiden behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

 

3. Als de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 

17. Overig

1. De Marketingmeiden zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt ook voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan De Marketingmeiden.

2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. De Marketingmeiden zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

3. De Marketingmeiden is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

4. De Marketingmeiden behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van De Marketingmeiden te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

 

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Als bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen De Marketingmeiden en opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Rotterdam aanhangig worden gemaakt. Met uitzondering van bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door De Marketingmeiden met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van De Marketingmeiden beslissend.

 

19. Eigendomsrecht

De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van De Marketingmeiden tot dat de opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.